Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
·
Katowice (40-048)
ul. Tadeusza Kościuszki 26/3
Bytom (41-902)
ul. Kraszewskiego 1/1
Zaufaj nam!
Umów się na spotkanie
Zadzwoń

Mediacje

Zakres usług

W rozwiazywaniu problemów klientów często proponujemy skorzystanie z dobrodziejstw mediacji, jako alternatywy dla postepowania sądowego lub tez w trakcie procesu. Spotkania mediacyjne nierzadko umożliwiają spojrzenie przez klienta na konflikt z perspektywy drugiej strony i zrozumienie jego genezy. Wypracowane przez uczestników satysfakcjonujące rozwiązanie zostaje spisane w formie ugody, która następnie może zostać złożona w sądzie celem jej zatwierdzenia i nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności.

We wskazanym zakresie Kancelaria oferuje udział w spotkaniach mediacyjnych w charakterze pełnomocnika reprezentowanej strony jak również prowadzenie mediacji dla stron konfliktu z udziałem zawodowego mediatora.

Z PRAKTYKI PRAWNIKA

Działalność nierejestrowana czyli własna firma bez składek ZUS

Działalność nierejestrowana zwana także nieewidencjonowaną czyli firmą na próbę nazywamy sprzedaż bądź wykonywanie usług, które na co dzień nie wymagałyby uzyskania koncesji bądź licencji.

Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, wprowadzono przepisami ustawy – Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którą działalność nierejestrowa to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Umowy zawierane między przedsiębiorcami na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa- czy można od nich odstąpić?

W praktyce wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z faktu zawarcia umowy przez telefon. O ile w przypadku umowy zawartej przez konsumenta z przedsiębiorcą prawa konsumentów podlegają reżimowi ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o tyle brak jest takich uregulowań w stosunku do przedsiębiorców. Tutaj bowiem w grę wchodzi zasada pacta sund servanda oraz tzw. miernika wyższej staranności, który dla przedsiębiorców niesie ze sobą ponoszenie ryzyka prowadzonej zawodowo działalności gospodarczej.