Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
·
Katowice (40-048)
ul. Tadeusza Kościuszki 26/3
Bytom (41-902)
ul. Kraszewskiego 1/1
Zaufaj nam!
Umów się na spotkanie
Zadzwoń

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych (PODO) ma na celu przekazanie informacji w zakresie dotyczącym ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.kancelaria-owczarek.com, usługi poczty elektronicznej oraz serwisów internetowych kancelarii

Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych (PODO) jest wypełnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej też zwane RODO).

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Sylwia Owczarek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Owczarek z siedzibą w Katowicach (40-048) przy ul. T. Kościuszki 26/3.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: radcaprawny@sylwiaowczarek.com.pl lub korespondencyjnie: ul T. Kościuszki 26/3, 40-048 Katowice.

FILARY OCHRONY DANYCH W KANCELARII:

 1. Legalność – dbamy o ochronę prywatności i przetwarzamy dane zgodnie z prawem.
 2. Bezpieczeństwo −zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
 3. Prawa Jednostki − umożliwiamy osobom, których dane przetwarzamy, wykonywanie swoich praw i prawa te realizujemy.
 4. Rozliczalność − dokumentujemy to, w jaki sposób spełniamy obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

ZASADY OCHRONY DANYCH

Kancelaria przetwarza Pani/ Pana dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • W celu udzielenia odpowiedzi na Pani/ Pana wiadomość, przesłaną nam za pomocą udostępnionego na stronie formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail. Przekazane w ten sposób dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub gdyż jest to niezbędne do ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej. Podanie swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi nam prowadzenie korespondencji.
 • W celach związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy.
 • W celu przesyłania newslettera – dane przekazane za pośrednictwem odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest uzasadniony interes lub Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f lub a RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dokładamy wszelkich starań by okres przechowywania danych osobowych ograniczyć do absolutnego minimum.

Dane osobowe przekazane za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej przypadku nienawiązania współpracy będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również w przypadku w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes administratora. Dane takie w oparciu o art. 11 RODO traktujemy jako niezidentyfikowane i przetwarzamy nie dłużej niż przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

W przypadku gdy świadczyliśmy na Pani/ Pana rzecz pomoc prawną, dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zrealizowaliśmy umowę, wykonaliśmy usługę lub tez zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Dane osobowe przekazane podczas zapisu do newslettera będą przetwarzane przez czas działania newslettera, o ile Pani/ Pan nie złoży żądanie wypisania się z niego.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Informujemy, iż dane osobowe, przetwarzane w związku z udzieloną pomocą prawną mogą zostać przekazane organom, instytucjom państwowym i samorządowym, osobom trzecim (takimi jak: sądy, urzędy, organy ścigania strona przeciwna i jej pełnomocnik,, itd.) podmiotom świadczącym na rzecz kancelarii usługi: podatkowe i rachunkowe, doradcze, informatyczne, konsultacyjne, prawne, kurierskie, płatnicze.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione w tym pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w komputerze (telefonie, tablecie) Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies standardowo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania w pamięci urządzenia oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • logowania Użytkowników w Serwisie;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • wsparcia usług społecznościowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • „Sesyjne” pliki Cookies- są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies- są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Poza serwisem, systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych mogą zamieszczać i odczytywać z urządzenia Użytkownika „pliki zewnętrzne”. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu.

Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, czyli przeglądarka internetowa dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies, korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Informujemy, że blokada stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z procesem przetwarzania danych przysługuje Pani/ Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo złożyć żądanie ich usunięcia. Dane osobowe zostaną wówczas niezwłocznie usunięte za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

NFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH I SKUTKACH ICH NIEPODANIA

Informujemy, iż podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie pomocy prawnej.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności, gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.